mainframe // foto / dogoargentino / Princesa Blanca del Plata

História a štandard

História a štandard

Plemeno argentínska doga pochádza z provincie Cordoba, ktorá sa nachádza v centrálnych oblastiach republiky Argentína. Zakladate?om plemena je Dr. Antonio Nores Martinéz, lekár z tamojšej rodiny starousadlíkov. Jeho vášnivá láska k psom a takisto aj rodinná tradícia ho viedli k tomu, aby v roku 1928 zostavil štandard so základnými charakteristikami nového plemena psov, ktoré nazval argentínska doga. Najskôr za?al so systematickým krížením rôznych ?istokrvných psov so starým bojovým psom z Cordoby, ?o bol ve?mi silný a mohutný pes, ktorý bol však povahou nevyrovnaný a geneticky neupevnený. Bol výsledkom kríženia rôznych plemien, napríklad mastinov, buldogov a bulteriérov. Vo svojej dobe boli títo psi ve?mi známi a u nadšených a fanatických milovníkov psích zápasov ve?mi ob?úbení. Medzi týmito obdivovate?mi psích zápasov boli ?udia zo všetkých sociálnych vrstiev spolo?nosti a ich koní?ek sa vtedy ešte považoval za normálnu zábavu. V?aka prísnej selekcii a rastúcej kontrole povahy dosiahol Dr. Nores Martinéz po nieko?kých generáciách svoj cie?, pretože sa mu podarilo vyš?achti? prvú "rodinu" so stabilne dedenými vlastnos?ami.

D?a 21.5.1964 bolo toto plemeno uznané ako prvé argentínskym kynologickým zväzom za samostatné plemeno a od tej doby sa títo psi registrujú v plemennej knihe argentínskej agronomickej spolo?nosti Sodiedad Rulal Argentina.

Neskôr d?a 31.7.1973, bolo toto plemeno uznané ako prvé a jediné argentínske plemeno taktiež aj medzinárodnou kynologickou federáciou FCI a stalo sa tak v?aka neúnavným snahám Dr. Augustína Noresa Martinéza, ktorý bol bratom zakladate?a plemena a pokra?oval v jeho diele.

 

FCI Štandard ?.292/29.1.1999/D

Krajina pôvodu:Argentína
Použitie:Lovecký pes na ve?kú zver
Klasifikácia FCI:Skupina 2 - Bradá?i a pin?ovia, molossovia a švaj?iarski salašnícki psi
Podskupina 2.1 - Molossovia, dogovití psi
Bez skúšky z výkonu

 

Celkový vzh?ad
Celým svojím vzh?adom normálny pes molosského typu, stredných proporcií, v požadovanom rámci ve?ký, ale nie obrovský. Jeho vzh?ad je harmonický a plný sily, pretože obrysy jeho mohutného osvalenia sú zdôraznené pevnou, pružnou a (vzh?adom k málo pružným tkanivám v podkoží) k telu pevne priliehajúcou kožou. Jeho pohyb je k?udný a sebaistý, jeho reakcie sú cielené a rýchle. V jeho pohybe sa neustále prejavuje rados?. Povaha je príjemná a láskyplná, jeho biela farba je nápadná a fyzické schopnosti z neho ?inia skuto?ného atléta.

Dôležité proporcie
Pretože ide o psa stredných proporcií, nie sú v jeho harmonickom a vyváženom celkovom vzh?ade žiadne zvláštnosti. Taktiež aj hlava je stredných proporcií. Papu?a je rovnako dlhá ako mozgov?a. Kohútiková výška odpovedá výške zadku. H?bka hrudníka odpovedá asi 50 % kohútikovej výšky. D?žka trupu prekra?uje kohútikovú výšku o 10 %.

Chovanie a povaha
Ve?mi prirodzená, nenáro?ná, priate?ská, šteká málo a je si dobre vedomý svojej sily. Nikdy nesmie by? agresívny, to je povahový rys, ktorý musí by? dokonale pod kontrolou. Jeho dominancia ho neustále nabáda k bojom o svoje teritórium, to hlavne platí o jedincoch rovnakého pohlavia, a to je vlastnos? nápadná hlavne u psov. Pri love je bystrý a bezhlu?ný, taktiež odvážny a bojovný.

Hlava
Stredných proporcií, silného a ?ažkého vzh?adu, bez ostrých hrán, alebo nápadného cizelovania, profil je konkávne konvexný. Mozgová ?as? je v?aka obrysom žuvacích a šijových svalov konvexná, chrbát nosa je ve?mi ?ahko konkávny. Hlava tvorí s krkom silný oblúkovito zakrivený svalnatý celok.

Mozgová ?as? hlavy
Lebka: Masívna, konvexná pri poh?ade spredu i z profilu. Jarmové oblúky sú dostato?ne výrazné a tvoria hlbokú priehlbe? spánkov, ktorá dovo?uje silný vývoj spánkového svalu. Týlny hrbo? nesmie vystupova?, silné žuvacie svaly šije ho prakticky zakrývajú. Stredová ryha na mozgovni je málo zrete?ná.
Stop: Na prechode konvexného priebehu mozgovej ?asti k ?ahko konkávnemu chrbtu nosa je len slabo vyvinutý. Pri poh?ade zo strany tvorí jeho obrys jasne rezaný reliéf nado?nicových oblúkov.

Tvárová ?as? hlavy
Nos: ?ierne pigmentovaný, nosné dierky sú široko otvorené. Smerom dopredu je ?ahko vyhrnutý, pretože sa nachádza na konci konkávnej línie chrbtu nosa. Pri poh?ade z profilu je predná strana rovná a zvislá, nachádza sa na rovnakej priamke s predným okrajom hornej ?e?uste, alebo ve?mi ?ahko pred ?ou.
Papu?a: Silná, d?žka o nie?o presahuje h?bku, dobre vyvinuté šírky s ?ahko konvergujúcimi bo?nými plochami. Chrbát nosa je ?ahko konkávny, ?o je znak, ktorý sa vyskytuje takmer iba u argentínskej dogy. Pysky: Stredne silné, krátke a tesne priliehajúce, s vo?nými, ?ierne pigmentovanými okrajmi.
?e?uste a zhryz: ?e?uste silné a oproti sebe dobre postavené, bez predkusu a bez podkusu. Obe strany ?e?ustí sa ve?mi ?ahko a rovnomerne zbiehajú. Silné a ve?ké zuby, dobre vyvinuté, pravidelne usporiadané, pevne usadené v ?e?ustiach, bez stôp zubného kazu. Doporu?uje sa úplný chrup, ale vä?ší význam má pravidelné usporiadanie zubov. Žiadaný je klieš?ový skus, nožnicový skus je prípustný.
Líce: Široké a spolovice ploché, bez vrások, bez oblúkov a cizelovania, pokryté silnou kožou.
O?i: Tmavo hnedé až orieškovo hnedé, chránené o?nými vie?kami prednostne s ?iernymi okrajmi, avšak ?iasto?ná depigmentácia o?ných vie?ok sa nesmie považova? za vadu. O?i sú mand?ového tvaru, uložené stredne vysoko a posadené ?aleko od seba. Celkovo majú pôsobi? dojmom pozornosti a ?inorodosti, ale nikdy nesmú pôsobi? vyslovene tvrdo, ?o platí zásadne o samcoch.
Uši: Vysoko nasadené a vzh?adom k ve?kej šírke lebky ?aleko od seba. Vzh?adom k pôvodnému použitiu psa by mali by? uši kupírované a vzpriamené, trojuholníkového tvaru a v d?žke, ktorá nepresahuje 50% d?žky predného okraja ušného boltca. Ak nie sú kupírované, sú strednej d?žky, široké, silné, plocho priliehajúce a na špi?ke zaoblené. Srs? je hladká a o nie?o kratšia ako na ostatných ?astiach tela psa. Na ušiach sa môžu objavova? malé škvrnky, ale ich výskyt sa nepostihuje. Nekupírované uši sú nesené prirodzene vysiace a prekrývajú zadnú ?as? líca. Pri vzdbudenej pozornosti môžu by? napoly vztý?ené.

Krk
Strednej d?žky, silný, nesený zdvihnutý. Osvalenie je dobre vyvinuté a horná línia je ?ahko klenutá. Tvarom sa podobá komolému kuže?u. Pri nasadení hlavy tvorí osvalenie ?ahký oblúk, ktorý zakrýva akéko?vek nerovnosti kostry v tejto oblasti, jeho široká základ?a dobre prechádza do hrudníka. Kondenzátor je pokrytý pružnou a silnejšou kožou na hrdle, ktorá sa môže vo?ne k?za? po podkožných tkanivách, pretože je tu vo?nejší než na ostatných ?astiach tela. Na hrdle sa tvoria jemné vrásky, nie však visiaci lalok. Tento znak je pre funk?nos? zviera?a ve?mi dôležitý. Srs? v tejto oblasti je trochu dlhšia.

Trup
D?žka trupu (od ramenného k?bu až po sedaciu kos?) presahuje kohútikovú výšku zhruba o 10%.
Horná línia: Rovná, kohútik a vrcholky panvovej kosti sú v rovnakej výške a tvoria najvyššie body tejto línie.
Kohútik: Široký a vysoký
Chrbát: Široký a silný, so silno vyvinutým svalstvom, ?o spôsobuje ?ahko klesajúcu líniu smerom k bedrám.
Bedrová partia: Silná, v?aka výrazne vyvinutému svalstvu bedier spôsobuje, že sa pozd?ž chrbtice tvorí ?ahká pozd?žna priehlbe?, kontúry sa tak trochu strácajú. Bedra sú kratšie ako chrbát a smerom k hrebe?u zadku ?ahko stúpajú. Celkový vývin osvalenia pozd?ž celej hornej línie pôsobí dojmom ?ahko spadajúcich línií, ?o však nezodpovedá skuto?nosti. U dospelých psov je tento dojem vzh?adom k silno vyvinutému svalstvu chrbta ešte silnejší.
Zadok: Strednej d?žky, široký s dobre vyvinutým svalstvom, ktoré takmer zastiera hrebe? bedrovej kosti a vrchol kosti krížovej. Zadok je rovnako široký ako hrudník, alebo trochu užší. Zadok je horizontálne sklonený pod uhlom zhruba 30°, horná línia ?ahko klesá smerom k nasadeniu chvosta.
Hru?: Široká a hlboká. Vrchol hrudnej kosti sa nachádza na rovnakej úrovni ako vrchol ramenného k?bu a dolná línia hrudníku dosahuje na úrove? lak?ov.
Dolná línia a brucho: Mierne vtiahnuté nad dolnú líniu hrudníka, ale nikdy nie to?ko ako u chrta. Silné. Slabiny a brucho s rovnakým svalovým tonusom.

Chvost
Stredne vysoko nasadený, s hornou líniou tvorí uhol 45°. Šab?ovito zahnutý, dlhý a silný, dosahujúci k pätám, ale nepresahuje ich. V k?ude je prirodzene zvesený, v akcii sa chvost trochu zdvíha nad hornú líniu, v kluse je nesený nad hornou líniou, alebo trochu vyššie.

Kon?atiny
Hrudné kon?atiny
Celkovo tvoria s telom harmonicky silný celok kostí a svalov. Pri poh?ade zo strany i spredu sú kon?atiny postavené zvislo.
Plece: Lopatky sú vysoké a dobrých proporcií, ve?mi silné s ve?kými, zrete?ne modelovanými, ale nie prehnane vyvinutými svalmi. Vzh?adom k horizontále sú postavené pod uhlom 45°.
Nadlaktie: Strednej d?žky a zodpovedajúcej celku. Silné a výrazne osvalené, vzh?adom k horizontále sú postavené pod uhlom 45°.
Lakte: Robustné, pokryté silnejšou a pružnou kožou, bez vrások a záhybov. Prirodzene priliehajú k stenám hrudníku a zdajú sa by? s nimi spojené.
Predlaktie: Rovnako dlhé ako nadlaktie, postavené kolmo k zemi. Kosti mohutné a rovné, s dobre vyvinutým svalstvom.
Zápästný k?b: Široký, tvorí pred?ženie predlaktia, bez kostných výrastkov a vrások kože.
Predné nadprstie: Zna?ne ploché, dobrej substancie kostí, s horizontálou tvorí uhol 70 - 75°.
Labky hrudných kon?atín: Gu?até, s krátkymi, silnými a dobre zovretými prstami. Vankúšiky labiek sú mäsité, tvrdé, pokryté silnou kožou, drsnou na dotyk.
Panvové kon?atiny
Primerane uhlené. Celkovo sú silné, mohutné a rovnobežne postavené. Pôsobia dojmom sily a výkonu, ?o vyžaduje ich funkcia, pretože z nich vychádza silný posun, ktorý je rozhodujúci pre typický pohyb.
Stehná: V d?žke odpovedajúcej celku, silné s vidite?ne ve?mi výrazne vyvinutým osvalením. Uhol bedrového k?bu je zhruba 100°.
Koleno: Postavené v rovnakej osi ako zvyšok kon?atiny, uhol medzi stehennou a hole?ovou kos?ou je približne 110°.
Lýtková ?as?: Zna?ne kratšia ako stehno, silná. Vedie výborne vyvinuté svalstvo.
Pätový k?b a zadné nadprstie (nart): Celkovo sú pätový k?b a nart krátke, silné a mohutné. Zaru?ujú silný posun panvových kon?atín. Nart je silný a päta je dobre badate?ná. Pätový k?b tvorí uhol zhruba 140°. Nart je silný, takmer valcovitý a k horizontále je postavený pod uhlom približne 90°. Ak sa objavia paspárky (vl?ie pazúry), musia by? odstránené.
Labky panvových kon?atín: Podobne ako u labiek hrudných kon?atín, avšak panvové sú iba o nie?o málo menšie a širšie, inak majú rovnaké vlastnosti.

Koža
Po celom tele silná, ale mäkká a pružná. Dobre priliehajúca k telu, vzh?adom k povoleným tkanivám sa na svojej podložke ?ahko pohybuje, okrem vo?nejšej kože na krku, kde je väzivo podkožia mimoriadne vo?né, netvorí žiadne podstatné vrásky. Koža je ?o najmenej pigmentovaná, aj ke? vekom pigment pribúda. Nadmerne pigmentovaná koža je neprípustná. Uprednost?uje sa pigment na okrajoch slizníc pyskov a okrajoch o?ných vie?ok.

Osrstenie
Jednotne krátka, hladká, mäkká na dotyk a zhruba 1,5 až 2 cm dlhá. Hustota srsti sa líši pod?a klimatických podmienok. V tropických podmienkach je osrstenie redšie, takže môžu presvita? pigmentové škvrny na koži, ?o by však nemalo by? prí?inou ku zníženiu známky pri hodnotení. V chladnom podnebí je srs? hustejšia a silnejšia a môže sa dokonca vytvára? i podsada.

Farba
?isto biela. Okolo oka je farebná škvrna ?iernej, alebo tmavej farby prípustná. Táto škvrna nesmie presahova? 10% celkovej plochy hlavy. U rovnako kvalitných jedincov by mal rozhodca vždy uprednostni? psa, ktorého srs? je ?o najbelšia.

Ve?kos?/hmotnos?
Kohútiková výška: Psi 62 až 68 cm, feny 60 až 65 cm.

Vady
Akáko?vek odchýlka od vyššie uvedených bodov sa musí posudzova? ako vada, ktorej hodnotenie musí by? adekvátne v presnom pomere k stup?u odchýlky.

?ažké vady

* Nedostato?ný vývin svalov a kostí (slabos?).
* Málo pigmentovaný nos.
* Visiace pysky.
* Malé, slabé, alebo pokazené zuby, neúplný chrup.
* Príliš svetlé o?i. Entropium, alebo ektropium.
* Sudovitý hrudník, kýlu podobný hrudník.
* Ploché rebrá.
* Prehnané uhlenie panvových kon?atín.
* Príliš dlhý nart.
* Netypický pohyb.
* Prehnaná pigmentácia kože u mladých psov.
* Malé oblasti s farebnými chlpmi.
* Nervózny, nevyrovnaný temperament.

Diskvalifika?né vady

* Úplne depigmentovaný nos.
* Predkus alebo podkus.
* Modré o?i, alebo o?i rôznych farieb.
* Hluchota.
* Dlhá srs?.
* Farebné škvrny v srsti na tele. Viac ako jedna farebná škvrna na hlave.
* Ve?kos? pod 60 cm, alebo nad 68 cm.
* Agresivita.

Poznámka
Psy musia vykazova? dva vidite?né, normálne vyvinuté semenníky, nachádzajúce sa úplne v miešku.